Onze missie

Onze missie

Met 0 reacties, Categorie: Algemeen,

De doelstelling van Stichting Casa Ruchama is om door de bouw van goedkope huisvesting minder bedeelde gezinnen, weeskinderen en jongeren in Roemenië  te ondersteunen en zo perspectieven te bieden op een betere toekomst.

  1. De stichting heeft tot doel het bieden van (diaconale) hulp aan minder bedeelde naasten in met name Roemenie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
    • Het aankopen, verkopen, beheren, bouwen en renoveren van onroerend goed;
    • Het bieden van huisvesting aan jongeren die uit een weeshuis/ kindertehuis komen als ze ongeveer achttien jaar zijn.
    • Het verlenen van diaconale hulp in de ruimste zin des woords

De hoofdlijnen van het beleidsplan
Het doel van het project Casa Ruchama is binnen 5 jaar tenminste 5 jongeren uit een weeshuis de kans te bieden aan een onderdak op hun weg naar zelfstandigheid. Dit in samenwerking met onze Roemeense vereniging  Asociație Casa Ruchama Romania. Een goede samenwerking met de lokale Hongaars Hervormde gemeenten is van groot belang.  De jong volwassenen kunnen integreren in deze  gemeenschap en vormen een doelgroep op zich in het missionaire werk van deze gemeente. Het is de bedoeling dat de kinderen na het weeshuis en na hun scholing werk hebben of actief werk zoeken. Zij zullen een respectabele eigen bijdrage moeten leveren in financieel opzicht als ook in materiële zin. Hieronder wordt bedoeld een van te voren afgesproken bedrag voor huur, elektriciteit en water en ook het schoonhouden en klein onderhoud aan het huis en de (moes)tuin. De opbrengsten van het vruchtgebruik van de grond zou kunnen dienen als voedsel voor hun eigen levensonderhoud en bij de verkoop van producten inkomsten voor de jonge mensen (dit echter wel in overleg met de bestuursleden van Asociație Casa Ruchama Romania).
De jongeren zullen een protocol moeten ondertekenen, zodat er duidelijkheid is over de gedrags- en gebruikersregels in Casa Ruchama. Dit protocol zal samen met de Stichting Casa Ruchama en de Asociație Casa Ruchama Romania worden opgesteld, waarop de Asociație Casa Ruchama Romania in de praktijk op de handhaving zal letten. Bij het stelselmatig niet naleven van het protocol zullen er sancties volgen, met uiterste maatregel dat een persoon niet meer mag deelnemen aan het project Casa Ruchama. De jongeren die in Casa Ruchama onderdak zullen krijgen, moeten dit zien als een kans om te leren zelfstandig een plek in de maatschappij te verwerven. Het is goed mogelijk dat deze jongeren het huis weer zullen verlaten om verschillende redenen. Te denken valt aan: trouwen, andere relaties, werk of opleiding elders, zelfstandig willen en kunnen wonen en in het ergste geval stopzetten van deelname aan het project….”

Vanuit Casa Ruchama zal er diversen hulp worden geboden aan o.a. arme gezinnen, gehandicapten en Roma gezinnen. Deze hulp zal variëren in voedsel/levensmiddelen, zaaigoed (voor groenten), materialen voor zieken en gehandicapten (bijv. incontinentiemateriaal). Deze hulp wordt rechtstreeks door leden van de Stichting Casa Ruchama en medewerkers van Casa Ruchama Romania ter plekke uitgedeeld aan de desbetreffende mensen die de hulp nodig hebben.

De werkzaamheden voor Stichting Casa Ruchama worden uitsluitend door vrijwiligers uitgevoerd. Wij kennen geen beloningsgelden / vacatiegelden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *